Obchodné podmienky

1.1 Zaregistrovanie zákazníka

V našom elektronickom obchode môžete produkty nakupovať aj bez registrácie.

Zaregistrovaný užívateľ však získava:
• Informácie o stave jeho objednávky
• Zvýhodnenú ponuku rumových a cigarových ochutnávok
• Prehľad všetkých doteraz zakúpených produktov
• Možnosť zúčastňovať sa aktivít a súťaží organizovaných www.rumovabanka.sk
• Možnosť získavať pravidelné informácie o novinkách a akciách
• Možnosť odoberať novinky zo sveta rumov a cigár

2.1 Podmienka 18 rokov
Internetový obchod www.rumovabanka.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov. Návštevník, ktorý nedosiahol 18 rokov je oprávnený nakupovať výhradne produkty neobsahujúce alkohol (nealko nápoje).

3.1 Ochrana súkromia a osobných údajov
Internetový obchod rumovabanka.sk, sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok a je viazaný mlčanlivosťou o týchto skutočnostiach. Zaručujeme všetkým našim zákazníkom ochranu osobných údajov a tieto nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité.

Na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok odoslaním objednávky dáva kupujúci ako fyzická osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa dodania, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo a ak je právnickou osobou alebo živnostníkom poskytuje obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, e-mail a telefónne číslo vyplnením pri zadávaní objednávky alebo pri registrácii v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať alebo svoje údaje kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení k užívateľskému účtu v sekcii „môj účet“.

Osobné údaje slúžia pre identifikáciu kupujúceho za účelom vybavenia objednávky, vystavenia faktúry a dodania tovaru - plnenia predmetu kúpnej zmluvy. Osobné údaje môže spracúvať iba prevádzkovateľ – internetový obchod rumovabanka.sk, ktorý zaručí, že spracúvané údaje nepoužije v rozpore s oprávnenými záujmami kupujúceho a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jeho osobnosti a súkromia. Takéto osobné údaje náležite označí a anonymizuje ihneď, ako to bude možné alebo zlikviduje, keď sa stanú nepotrebnými.

Pri platbách za tovar nezadávate žiadne informácie na stránke nášho obchodu, ale všetky informácie o Vašich účtoch zadávate na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne iba elektronickú informáciu o realizácii Vašej platby a my budeme vedieť, že Vašu objednávku môžeme začať vybavovať.

Internetový obchod rumovabanka, je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracováva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovania. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci pracovného pomeru alebo svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení ich pracovného vzťahu. Kupujúci má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

Kupujúci dáva pri svojej registrácii súhlas pre zasielanie informatívnych e-mailov a môže sa kedykoľvek odhlásiť od prijímania takýchto e-mailov. Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané, využívané alebo poskytované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

4.1 Daň z pridanej hodnoty (DPH)
Všetky ceny produktov sú uvádzané vrátane DPH.

5.1 Objednávka
Pre objednanie produktu kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a produkt bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii Môj účet v podsekcii Moje objednávky, do ktorej budete mať prístup po prihlásení len Vy.

6.1 Dodacia lehota
Dodacia lehota je pri každom produkte osobitne a znamená, do koľko pracovných dní zvyčajne daný produkt odosielame (odovzdávame balík prepravcovi). Pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní. V prípade objednávky viac ako 1 kusu produktu, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. V prípade ťažšie dostupných produktov sa môže táto doba predĺžiť, o čom vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie k dostupnosti daného produktu (v niektorých prípadoch to môže byť až krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). V ponuke máme taktiež produkty, pri ktorých je dostupnosť ťažšia alebo neistá (zvyčajne je pri nich uvedené, že dodanie môže trvať aj viac ako 3 týždne) - v takých prípadoch sa môže stať, že produkt nakoniec nebudeme vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Ak si objednáte produkt, ktorý výrobca a alebo dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom), stornujeme objednávku a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na Vami určený bankový účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak. V prípade produktov, ktoré ešte neboli vyrobené (predpredaje), sú všetky uvádzané termíny iba orientačné a nezáväzné - objednaný produkt Vám pošleme okamžite ako nám ho vydavateľ dodá na sklad. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. V súčasnej dobe produkty označené "NA OBJEDNÁVKU", nie sú na sklade a ich naskladnenie je individuálne. Doporučujeme kontaktovať eshop +421 915 090 010.

7.1 Stornovanie objednávky
Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí pri platbách kartami.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo ak nebudeme schopní Vám ju dodať v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny Vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

7.2 OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ ZA NEMOŽNOSŤ PLNENIA

Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, a to najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, epidemiologická situácia, zmeny v legislatíve a iné.

V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 tohto článku, sú zmluvné strany povinné si tieto skutočnosti oznámiť bez zbytočného odkladu.

  8.1 Spôsob platby
  • Dobierka – platba kuriérovi v hotovosti alebo kartou
  • Platba kartou na našej stránke - presmerovaním na platobný portál banky. Poprosíme Vás o dodržanie pokynov na bankovom portále z dôvodu úspešnosti platby.

  V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky +421 915 090 010 alebo na e-mailovej adrese chcemrum@rumovabanka.sk.

  9.1 Poštovné a iné poplatky
  K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania:
  - Dobierkou : 1,50€ + 5,50€ (do hodnoty tovaru 99,00€), od hodnoty tovaru 99,01€ a viac účtujeme len dobierku 1,50€.

  - Prevodom, online  : 5,50€ (do hodnoty tovaru 99,00€), od hodnoty tovaru 99,01€ a viac poštovné neúčtujeme.

  Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania Vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

  10.1 Objednávky posielané do zahraničných krajín
  Predávajúci doručuje tovar len vrámci Slovenskej republiky

   11.1 Kontrola dodávky
   Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od dopravcu za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je zistený nedostatok (obsah dodávky nie je kompletný, tovar poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad.

   UPOZORNENIE:Zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov! Tovar bude doručený len osobám, ktoré sa pri preberaní zásielky preukážu dokladom totožnosti a ich vek bude vyšší ako 18 rokov.

   12.1 Vrátenie tovaru
   Vrátenie tovaru spotrebiteľom je možné v súlade s reklamačným poriadkom a zákonom 634/1992Zb bez uvedenia dôvodu do 14 dní. Toto ustanovenie sa týka zaslaného tovaru a netýka sa tovarov, ktoré boli zakúpené osobným odberom v našej kamennej prevádzke.
   Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar.

   Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:
   • Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov
   • Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený
   • Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania

   13.1 Používanie materiálov zo stránky
   © 2017 rumovabanka.sk, K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od rumovabanka.sk, K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. zakázané.